Polityka Prywatności

 

1. Informacje ogólne

Administratorem Twoich danych osobowych jest FRAX-BUD Pachońskiego Sp. z o.o. Sp. k., Torfowa 1/7, 30-384 Kraków, NIP: 6762527542.

FRAX-BUD przywiązuje dużą wagę do ochrony danych osobowych i przestrzegania prawa podczas ich gromadzenia i przetwarzania. W tym celu została stworzona niniejsza Polityka Prywatności i Plików Cookies – zawiera ona wszystkie informacje o zbieraniu przez FRAX-BUD Twoich danych osobowych za pośrednictwem strony fortnatura.pl i zasadach korzystania z nich.

Niniejsza Polityka Prywatności i Plików Cookies określa w szczególności obecne praktyki FRAX-BUD dotyczące prywatności w odniesieniu do informacji, które są zbierane podczas interakcji z witryną fortnatura.pl oraz za pomocą formularza kontaktowego.

Wszelkie pytania odnośnie Polityki Prywatności i Plików Cookies możesz kierować na adres mailowy: biuro@fraxbud.pl lub telefonicznie pod numerem: 570 570 700.

FRAX-BUD zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności i Plików Cookies poprzez opublikowanie zaktualizowanej polityki na stronie fortnatura.pl.

2. Dane osobowe

I. Kontakt

Możesz skontaktować się z FRAX-BUD zarówno za pośrednictwem adresu mailowego udostępnionego na stronie fortnatura.pl, jak również formularza kontaktowego https://fortnatura.pl/kontakt/ lub telefonicznie.

Kontaktując się z FRAX-BUD za pośrednictwem poczty elektronicznej przekazujesz swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt.

Kontaktując się z FRAX-BUD za pośrednictwem formularza kontaktowego przekazujesz swój adres
e-mail. Ponadto, w treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt. W formularzu kontaktowym możesz również podać swoje imię i nazwisko, nazwę swojej firmy i numer telefonu – podanie tych danych jest dobrowolne i nie jest niezbędne w celu nawiązania kontaktu.

Kontaktując się z FRAX-BUD telefonicznie przekazujesz swoje imię i nazwisko oraz numer telefonu. Ponadto podczas rozmowy możesz podać również inne dane osobowe. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt.

Zapisując się do naszego newslettera przekazujesz nam swój adres e-mail oraz gdy odwiedzasz naszą stronę internetową oprogramowanie do wysyłania newslettera wysyła wiadomości e-mail o czasie,
w którym najczęściej odwiedzasz naszą stronę internetową, aby zapewnić Ci jak najlepsze wrażenia i dostarczać wiadomości na czas.  Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by otrzymywać newslettera.

Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie w formularzu kontaktowym i korespondencji z FRAX-BUD, przetwarzane będą zgodnie rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej jako: RODO w następujących celach:

 1. odpowiedzi na Twoje zapytanie (na podstawie uzasadnionego interesu – art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 2. podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 3. przygotowania oferty, zawarcia i realizacji umowy zawartej z nami na usługi reklamowe oraz w zakresie udzielonych nam zgód, realizacji obowiązków prawnych, którym podlegamy
  w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 4. dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami przez FRAX-BUD (na podstawie uzasadnionego interesu – art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 5. archiwalnym (dowodowym) będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (na podstawie uzasadnionego interesu – art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 6. wysyłania aktualizacji dotyczących naszych nowych produktów, aktualizacji produktów, ofert specjalnych w przypadku newslettera (na podstawie Twojej zgody).

Twoje dane osobowe wskazane w korespondencji mailowej lub formularzu kontaktowym FRAX-BUD będzie przechowywać tylko tak długo, jak będzie to konieczne dla celów, dla których dane są gromadzone, tj.:

 1. na czas trwania umowy,
 2. w zakresie udzielonych zgód na przetwarzane danych – do czasu wycofania zgody,
 3. wykonywania ciążących na obowiązków prawnych np. wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych, rozpatrywania i udzielania odpowiedzi na reklamacje
  w terminie i formie przewidzianej w umowach, gdy przepisy prawa nakazują nam przechowywać dane, np. podatkowe, przez okres, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania umowy, ustalania, obrony i dochodzenia roszczeń.

Po upływie wskazanych okresów, Twoje dane osobowe zostaną niezwłocznie usunięte. W przypadku przerwania biegu przedawnienia okresy te ulegają jednakże odpowiedniemu wydłużeniu np.
w przypadku sporu sądowego, wskazany okres ulega wydłużeniu do dnia prawomocnego zakończenia sporu.

Zgoda jest wyraźnie udzielana przez naszych użytkowników podczas wykonywania czynności lub zadania (np. poprzez skorzystanie z zakładek – skontaktuj się z nami, za pomocą formularzy kontaktowych, zapisz się do newslettera).

II. Prawa podmiotu, którego dane osobowe są przetwarzane

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, na podstawie RODO mogą przysługiwać Ci następujące prawa, w zależności od zakresu i celu w jakim przetwarzane są te dane:

 1. prawo do potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe Ciebie dotyczące i prawo do uzyskania dostępu do nich (art. 15 RODO),
 2. prawo do uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu (art. 15 RODO),
 3. prawo do sprostowania danych osobowych Ciebie dotyczących, jeżeli są nieprawidłowe oraz prawo do żądania uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO),
 4. prawo do usunięcia Twoich danych osobowych „prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO) – masz prawo do żądania od FRAX-BUD niezwłocznego usunięcia swoich danych osobowych w każdym z następujących przypadków:
  • gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
  • gdy wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych, o którym mowa w pkt 7) poniżej
   i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania tych danych;
  • gdy dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;
  • gdy dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie polskim.FRAX-BUD nie będzie mogło jednak usunąć Twoich danych osobowych w zakresie, w jakim ich przetwarzanie będzie niezbędne (i) do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji, (ii) do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii Europejskiej lub prawa polskiego, (iii) do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. prawo do ograniczenia zakresu przetwarzania Twoich danych osobowych (art. 18 RODO) –masz prawo do żądania od FRAX-BUD ograniczenia przetwarzania, w przypadkach, gdy:
  • prawo do ograniczenia zakresu przetwarzania Twoich danych osobowych (art. 18 RODO) –masz prawo do żądania od FRAX-BUD ograniczenia przetwarzania, w przypadkach, gdy:
  • kwestionujesz prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający FRAX-BUD sprawdzić prawidłowość tych danych;
  • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Ty sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
  • FRAX-BUD nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  • wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania, o którym mowa w pkt 7) poniżej – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie FRAX-BUD są nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu,
 6. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych (art. 20 RODO) – masz prawo otrzymać od FRAX-BUD w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego swoje dane osobowe, które dostarczyłeś podczas składania zamówienia; masz także prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi danych,
 7. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych (art. 21 RODO) – masz prawo zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych w przypadku, gdy FRAX-BUD przetwarza te dane w prawnie uzasadnionym interesie; FRAX-BUD może nie uwzględnić sprzeciwu, jeśli wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

Możesz korzystać z wyżej wymienionych praw poprzez kontakt z FRAX-BUD pod adresem mailowym: biuro@fraxbud.pl lub za pośrednictwem korespondencji pocztowej na adres: FRAX-BUD Pachońskiego Sp. z o.o. Sp. k., Torfowa 1/7, 30-384 Kraków.

W każdym czasie jesteś uprawniony do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (obecnie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku, gdy FRAX-BUD naruszy Twoje prawa
w zakresie przetwarzania danych osobowych (art. 77 RODO).

III. Zabezpieczenia

FRAX-BUD współpracuje z dostawcami usług internetowych (w tym hostingu) w celu zapewnienia stabilności działania i bezpieczeństwa strony fortnatura.pl.

FRAX-BUD stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Dane wpisywane przez Ciebie w formularzu kontaktowym są szyfrowane. FRAX-BUD korzysta
z ważnego certyfikatu SSL.

IV. Pliki Cookies i inne technologie śledzące

Strona fortnatura.pl wykorzystuje pliki Cookies. Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny FRAX-BUD (Cookies własne) lub system teleinformatyczny Google LLC oraz Google Ireland Limited, Facebook Ireland Ltd, Facebook Inc, Smartlook (Cookies podmiotów trzecich).

Niektóre używane przez FRAX-BUD Cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po jej zamknięciu (tzw. Cookies sesyjne). Inne Cookies są zachowywane na Twoim urządzeniu końcowym i umożliwiają FRAX-BUD rozpoznanie Twojej przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę (trwałe Cookies).

Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest Ci informacja na temat stosowania plików Cookies wraz z możliwością wyrażenia zgody na ich stosowanie w celu korzystania z narzędzi reklamowych do obsługi kampanii remarketingowych.

Zaakceptowanie stosowania przez FRAX-BUD plików Cookies dla powyższych celów oznacza wyrażenie zgody na używanie Cookies zgodnie z informacjami zawartymi w niniejszej Polityce Prywatności i Plików Cookies. W każdym czasie możesz wycofać swoją zgodę poprzez zmianę w przeglądarce internetowej ustawień w zakresie obsługi plików Cookies, tak aby dostosować ją do swoich potrzeb,
a w szczególności wyłączyć całkowicie tę obsługę. Przeglądarki zarządzają ustawieniami Cookies na różne sposoby. W menu pomocniczym przeglądarki internetowej znajdziesz wyjaśnienia dotyczące zmiany ustawień Cookies. Zablokowanie plików Cookies może jednak spowodować niemożność korzystania ze strony fortnatura.pl lub z poszczególnych jej funkcji.

Cookies własne wykorzystywane są w następujących celach:

 1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 2. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 3. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów
  w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google są w celu zapewnienia prawidłowego działania strony.

Cookies podmiotów trzecich dotyczy narzędzi:

 • Google Analytics i Google Adwords (od 24 lipca 2018 roku pod nazwą Google Ads) zapewnianych odpowiednio przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA oraz Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Dublin, Irlandia (dalej łącznie jako: Google).
  Google LLC, który posiada siedzibę w Stanach Zjednoczonych i wykorzystuje infrastrukturę techniczną znajdującą się w tym państwie, przystąpił do programu EU-US Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisy europejskie.
  W ramach umowy pomiędzy Stanami Zjednoczonymi, a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield. Możesz dowiedzieć się więcej o zasadach ochrony danych osobowych w zakresie programu Tarczy Prywatności (Privacy Shield) pod adresem: https://www.privacyshield.gov/Program-Overview a także pod adresem: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/eu-us-privacy-shield_en.
  FRAX-BUD nie identyfikuje użytkownika i nie łączy informacji umożliwiających jego identyfikację z informacjami, które takiej identyfikacji nie umożliwiają, zgromadzonymi wcześniej za pomocą jakiejkolwiek usługi reklamowej lub funkcji Google.
  Szczegółowa informacja o tym, jak Google wykorzystuje dane użytkowników dostępna jest na stronie: https://policies.google.com/technologies/partner-sites.
 • Smartlook zapewniane przez Smartlook, Lidicka 2030/20, 602 00 Brno, Republika Czeska (Unia Europejska). Dalej jako: Smartlook.
 • Piksel Facebook zapewniane przez Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, D2 Dublin, Irlandia oraz Facebook Inc. 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, Stany Zjednoczone (dalej jako: Facebook).

Stosowanie Cookies (za wyjątkiem Cookies Google Adwords, Facebook oraz Smartlook których stosowanie odbywa się na podstawie zgody udzielonej przez użytkownika) oparte jest na prawnie uzasadnionym interesie FRAX-BUD (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającym na prawidłowym obsługiwaniu działania strony, tworzeniu statystyk i ich analizie w celu optymalizacji strony internetowej fortnatura.pl. Cookies używane na stronie fortnatura.pl nie są używane do identyfikacji tożsamości użytkowników.

Jeśli użytkownik nie chcesz otrzymywać plików Cookies, możesz zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików Cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www

V. Logi serwera

Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

 1. czas nadejścia zapytania,
 2. czas wysłania odpowiedzi,
 3. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
 4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
 5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) –
  w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
 6. informacje o przeglądarce użytkownika,
 7. Informacje o adresie IP.

Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

Udostępnienie danych:

 1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
 2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
 3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

VI. Google Analytics

Google Analytics to internetowe narzędzie do analizy statystyk serwisów www, które w sposób automatyczny gromadzi informacje o Twoim korzystaniu ze strony FRAX-BUD. FRAX-BUD wykorzystuje Google Tag Manager do obsługi Google Analitycs.

FRAX-BUD aktywowało anonimizację adresu IP. Twój adres IP jest skracany przed przekazaniem dalej. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany do serwera Google LLC w Stanach Zjednoczonych i dopiero tam skracany. Zanonimizowany adres IP przekazany przez Twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics co do zasady nie jest łączony z innymi danymi Google LLC.

Możesz zapobiec rejestrowaniu zgromadzonych przez pliki Cookies danych dotyczących korzystania przez Ciebie ze strony internetowej FRAX-BUD przez Google, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, instalując wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod następującym adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami związanymi z przetwarzaniem danych w ramach Google Analytics, możesz zapoznać się z wyjaśnieniami przygotowanymi przez Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

VII. Google Adwords (od 24 lipca 2018 roku pod nazwą Google Ads)

FRAX-BUD wykorzystuje system reklamowy Google Adwords do tworzenia kampanii remaretingowych. Remarketing umożliwia wyświetlanie reklam dotyczących produktów FRAX-BUD użytkownikom, którzy wcześniej odwiedzili stronę fortnatura.pl. O tym jak działa wyświetlanie reklam poprzez usługę Google Adwords możesz więcej przeczytać tutaj: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=pl.

FRAX-BUD w ramach Google Adwords korzysta ponadto z usługi śledzenia konwersji. Google Adwords umieszcza plik Cookie do śledzenia konwersji (zwany plikiem Cookie konwersji) na twardym dysku komputera użytkownika w następstwie każdego kliknięcia przez użytkownika na reklamę dostarczaną przez Google. Takie pliki Cookies nie służą do identyfikacji użytkownika. Wejście przez Ciebie na określone strony witryny internetowej FRAX-BUD umożliwia Google i FRAX-BUD stwierdzenie, że zostałeś przekierowany na takie strony po kliknięciu na reklamę.

Dane uzyskane w wyniku zastosowania plików Cookies konwersji są używane dla celów sprawozdawczości statystycznej przez FRAX-BUD. Takie dane statystyczne informują o łącznej liczbie użytkowników, którzy kliknęli na reklamę dostarczaną przez Google i otworzyli stronę internetową zawierającą znacznik śledzenia konwersji. FRAX-BUD nie otrzymuje jednak żadnych informacji pozwalających na identyfikację użytkowników. FRAX-BUD nie jest w stanie powiązać otrzymanych danych z konkretnymi użytkownikami.

Możesz dostosować reklamy w sieci reklamowej Google poprzez zmianę ustawień reklam (w tym zablokowanie wybranych reklam) na stronie: https://www.google.com/settings/ads. Dokładna instrukcja jak tego dokonać dostępna jest pod adresem:
https://support.google.com/ads/answer/2662856?hl=pl&co=GENIE.Platform%3DDesktop&oco=0. Jednakże nawet jeśli wyłączysz personalizację reklam, w dalszym ciągu możesz oglądać reklamy oparte np. na Twojej ogólnej lokalizacji (na podstawie adresu IP), rodzaju przeglądarki oraz wyszukiwanych słowach.

VII. Smartlook

Smartlook to internetowe narzędzie do analizy zachowania użytkowników serwisów www, które w sposób automatyczny gromadzi informacje o Twoim korzystaniu ze strony FRAX-BUD.

FRAX-BUD aktywowało anonimizację adresu IP. Twój adres IP jest skracany przed przekazaniem dalej. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany do serwera Smartlook i dopiero tam skracany. Zanonimizowany adres IP przekazany przez Twoją przeglądarkę w ramach Smartlook co do zasady nie jest łączony z innymi danymi Smartlook.

Możesz zapobiec rejestrowaniu zgromadzonych przez pliki Cookies danych dotyczących korzystania przez Ciebie ze strony internetowej FRAX-BUD przez Smartlook, jak również przetwarzaniu tych danych przez Smartlook, klikając przycisk znajdujący się pod następującym adresem: https://www.smartlook.com/opt-out.

Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami związanymi z przetwarzaniem danych w ramach Smartlook, możesz zapoznać się z wyjaśnieniami przygotowanymi przez Smartlook: https://www.smartlook.com/help/privacy-statement/.

IX. Facebook

Facebook to internetowe narzędzie do analizy statystyk serwisów www, które w sposób automatyczny gromadzi informacje o Twoim korzystaniu ze strony FRAX-BUD. FRAX-BUD wykorzystuje Piksel Facebooka.

FRAX-BUD aktywowało anonimizację adresu IP. Twój adres IP jest skracany przed przekazaniem dalej. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany do serwera Facebook Inc. w Stanach Zjednoczonych i dopiero tam skracany. Zanonimizowany adres IP przekazany przez Twoją przeglądarkę w ramach Piksela Facebooka co do zasady nie jest łączony z innymi danymi Facebook Inc.

Aby zrezygnować z wyświetlania reklam przez Facebook otwórz swoją stronę na Facebooku i kliknij „Ustawienia”, a następnie „reklamy”. Następnie kliknij ustawienie „reklamy oparte na moich aplikacjach” i naciśnij przycisk „wybierz ustawienie” i wybierz „wyłączone”. Po wyłączeniu tej funkcji serwis Facebook twierdzi, że nadal będzie wyświetlać tę samą liczbę reklam, ale mogą być mniej dopasowane do Ciebie. To także nie powstrzyma Facebooka przed śledzeniem Ciebie. Oznacza to po prostu, że informacje nie będą wykorzystywane do wyświetlania reklam skierowanych do Ciebie.

Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami związanymi z przetwarzaniem danych w ramach Piksela Facebooka, możesz zapoznać się z wyjaśnieniami przygotowanymi przez Facebook: https://www.facebook.com/business/gdpr

 X. Odbiorcy danych osobowych

Dostęp do Twoich danych osobowych będą mieć upoważnieni przez FRAX-BUD pracownicy i tylko
w niezbędnym zakresie. Dodatkowo Twoje dane osobowe mogą być powierzane następującym podmiotom na podstawie zawartych umów: firmom świadczącym obsługę IT (w tym dostawcy usługi Google Analitycs – Google LLC z siedzibą w Stanach Zjednoczonych i usługi Google Adwords – Google Ireland Limited, Smartlook, Facebook Inc.) oraz usługi serwerowe, kancelariom świadczącym obsługę prawną oraz podatkową, firmom księgowym, oraz w sytuacjach wynikających z przepisów prawa, a także udostępniane organom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie odrębnych przepisów prawa.

Twoje dane osobowe zebrane za pomocą formularza kontaktowego lub formularza zamówienia nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Dane zebrane za pomocą:

 • Google Analytics najczęściej przekazywane są przez Google LLC do serwerów w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane
 • Google Adwords przekazywane są na serwery w Irlandii
 • Smartlook przekazywane są na serwery w Czechach
 • Piksela Facebooka przekazywane są na serwery w Irlandii